• medic
  • medic
  • medic
  • medic
  • medic

Tin Medic

BỔ SUNG PHẠM VI HÀNH NGHỀ CHUYÊN MÔN VÀO CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐÃ CẤP

Căn cứ vào Nghị định 155//NĐ-CP, Công văn 787/BYT-KCB 2021, Thông tư 21/2019/TT-BYT, Thông tư 43/2013/TT-BYT, Sở Y tế TP.HCM bắt đầu cho phép cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn các chuyên khoa vào Chứng chỉ Hành nghề (CCHN) của chuyên khoa đã cấp (cùng hệ Nội hay cùng hệ Ngoại) cho các Bác sĩ […]