GiỜ LÀM VIỆC BÁC SĨ THEO VẦN ABC

STT

HỌ

TÊN

CK PHÒNG

NGÀY LÀM VIỆC

GIỜ LÀM VIỆC

KHU

 

 

 

 

1

LÊ THỊ THÚY 

AN

THẦN KINH

thứ 7

6h->19h

BC2

CN+LỄ Cố đỊnh

7h->12h

2

NGUYỄN 

AN

NỘI TQ

thứ 2 -> thứ 6

 

 

16h30->19h

C1

3

HOÀNG NHẤT 

ANH

NỘI SOI

thứ 2 -> thứ 7

 

7h->16h30'

 

A2

Trong tuần luân Phiên 1 tối

 

7h->18h

CN + LỄ thay phiên

 

7h->12h

 

 

4

LÊ HỒNG 

ANH

KHÁM PHỔI

thứ 2 -> thứ 7

 

 

 

16h->19h

A2

5

PHẠM THẾ 

ANH

ANGIO+NIỆU

thứ 2, 4, 6

 

7h30->16h

 

A3

thứ 3, 5, 7

 

7h30->19h

CN + LỄ thay phiên

 

7h->12h

 

 

6

NG T HỒNG 

ANH

NỘI TQ

thứ 2 -> thứ 7

 

7h->14h

 

C1

7

NGUYỄN THI 

ANH

NỘI TIẾT

thứ 3, 5, 7

 

 

14h->19h

D3

8

ĐẶNG NGỌC 

ÁNH

CTRÌNH NGOẠI VIỆN

thứ 2 -> thứ 7

7h->16h30'

 

9

NGUYỄN HỮU 

BẢO

CTSCAN TMH

thứ 2 -> thứ 7

 

7h->16h30'

 

 

10

PHAN TRƯỜNG 

BẢO

NIỆU

thứ 3

 

 

13h->17h

 

A3

11

PHÙ DUNG THÁI 

BIỂU

KHÁM GAN

thứ 2, 3, 5, 6, 7

7h->16h

D4

thứ 4

4h->7h

7h->16h

CN + LỄ thay phiên

 

7h->12h

 

 

12

PHAN THANH VIỆT 

BÌNH

NỘI SOI

thứ 2 -> thứ 7

 

7h->16h30'

 

A2

trong tuần Luân Phiên 1 tối

 

7h->18h

CN + LỄ thay phiên

 

7h->12h

 

 

13

LƯƠNG THANH

BỬU

NỘI TQ

thứ 2 -> thứ 7

 

 

14h->16h

 

C1

CN+LỄ Cố đỊnh

 

7h->12h

 

 

14

VÕ KHÔI 

BỬU

THƯ VIỆN

thứ 7

 

13h->16h

 

D5

15

NGUYỄN KHIÊU 

CHÂM

CẤP CỨU

thứ 2 & thứ 4

 

7h->16h30

 

 

MRI/CẤP CỨU

thứ 3, 5, 6

 

7h->16h30

 

MRI/CẤP CỨU

thứ 7

 

7h->12h

 

 

16

NGUYỄN KỲ 

CHÂN

NỘI THẬN

thứ 2 -> thứ 6

7h30->12h

 

 

D3

17

TRẦN THỊ BẢO 

CHÂU

SA

thứ 2, 4, 6

 

7h->12h30

 

A1

thứ 3, 5, 7

 

7h->16h

 

CN + LỄ thay phiên

 

7h->12h

 

 

18

TRẦN NGÂN 

CHÂU

SA

thứ 3, 7

 

6h->16h

16h->19h

A1

 thứ 5

 

6h->16h

 

thứ 2, 4, 6

 

6h->11h30

 

19

PHAN NGUYỄN THIỆN 

CHÂU

CTSCAN

thứ 2, 3, 4

4h->14h

 

 

 

thứ 5, 6, 7

 

7h->14h

 

 

20

PHẠM CÔNG 

CHÁNH

KHÁM GAN

thứ 2

4h->7h

7h>17h

 

D4

thứ 3->thứ 7

 

7h->17h

 

21

BÙI ĐẮC 

CHÍ

TB DI TRUYỀN

thứ 2 -> thứ 7

 

14h30->15h

 

A5

22

NGUYỄN VĂN 

CÔNG

XQ

thứ 2 -> thứ 7

 

7h->16h

 

 

23

NGUYỄN TUẤN 

CƯỜNG

PKCT/ SA

thứ 2 -> thứ 7

 

7h->12h

 

 

 

TUYẾN GIÁP

thứ 2 -> thứ 7

 

 

13h->16h

 

D3

24

TRẦN THANH 

CƯỜNG

TIỂU PHẨU

thứ 2, 3, 4, 6, 7

 

 

13h->17h

 

BC4

25

NG THỊ PHƯỢNG 

DIỄM

EEG+GẮNG SỨC+HOLTER

thứ 3, 5

 

7h->16h

 

 

EEG+GẮNG SỨC+HOLTER+ECG

thứ 2, 4, 6

 

7h->19h

EEG+GẮNG SỨC+HOLTER

thứ 7

 

7h->14h

 

26

VÕ T NGỌC

DIỄM

GPB

thứ 2 -> thứ 7

 

 

 

17h->22h

A5

27

NGÔ THỊ LỆ 

DUNG

NỘI TQ

CN+LỄ Cố đỊnh

 

7h->12h

 

 

C1

28

BÙI KIM 

DUNG

THẦN KINH

thứ 3, 4, 5, 6

 

 

13h->19h

BC2

thứ 2

 

 

 

16h->19h

LAÕO

CN+LỄ Cố đỊnh

 

7h->12h

 

 

D3

29

NGUYỄN THỊ KIM 

DUNG

PHỤ KHOA

thứ 2 -> thứ 7

 

7h->12h30

 

D3

30

NGUYỄN NGỌC

DUNG

SA

thứ 3, 5, 7

 

7h->16h

 

A1

thứ 2, 4, 6

 

7h->13h

 

CN + LỄ thay phiên

 

7h->12h

 

31

NGUYỄN TẤN 

DŨNG

CẤP CỨU+CTSCAN

thứ 2 -> thứ 7

 

7h->16h30

 

 

 

CN + LỄ thay phiên

 

7h->12h

 

32

TRẦN HƯƠNG 

GIANG

SA

thứ 7

 

7h->11h30

 

A1

33

HỒ NỮ BĂNG 

GIANG

SA

thứ 2, 6

 

11h30->14h

 

A1

thứ 7

 

11h30->13h

 

CN+LỄ thay phiên

 

7h->12h

 

 

34

LÂM THỊ LỆ 

HẰNG

SA

thứ 2 -> thứ 6

 

7h->12h

 

 

A1

35

ĐOÃ THU 

HẰNG

NỘI THẬN

thứ 7

7h->12h

 

 

D3

36

VÕ VĂN TIẾN 

HAI

LƯU BỆNH D5

Thứ 3, thứ 4

 

7h30->10h

 

 

D5

37

VÕ THỊ HIỀN 

HẠNH

EMG

thứ 3 & thứ 5

 

 

13h-> hết bệnh

 

EMG

CN + LỄ thay phiên

 

8h30->12h

 

38

NGUYỄN THỊ THU 

KHÁM TMH

thứ 5

 

7h->15h

 

C2

thứ 6

 

13h->19h

39

HỨA THỊ NGỌC 

GPB

thứ 2 -> thứ 7

 

11h->16h30

 

A5

40

PHAN THANH 

HẢI

Bs

 

 

 

 

 

 

41

NGUYỄN THỊ 

HẢO

XN

thứ 2 -> thứ 7

 

7h->12h

 

 

A4

42

NGUYỄN THỊ THẢO 

HIỀN

SA

thứ 2 -> thứ 7

 

7h->12h30

 

A1

43

NGUYỄN VĂN 

HIỀN

TIÊU HÓA

thứ 2, 4, 7

 

6h->16h30'

 

C2

thứ 3, 5, 6

 

6h->19h

CN+LỄ Cố đỊnh

 

6h->12h

 

 

44

BÙI ĐỨC 

HIỀN

UNG BƯỚU

thứ 2, 3, 5

7h->12h

 

 

BC3

45

NGUYỄN PHẠM TRUNG 

HIẾU

 

NP KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

 

 

 

46

TRẦN THỊ TỐ 

HOA

KHÁM TIM

thứ 4

 

12h->16h30

D2

thứ 6

 

6h->12h

 

SA TIM

thứ 3

 

7h->16h30'

 

thứ 5

7h->11h

 

thứ 6

 

 

13h->16h30

 

47

TRƯƠNG VĂN 

HOA

XQ

thứ 2 -> thứ 7

5h->7h

 

 

16h->19h

B2

CN+LỄ Cố đỊnh

 

4h->12h

 

 

48

NG T XUÂN 

HOA

PHỤ KHOA

thứ 4, 6

 

7h->13h

 

 

D3

thứ 3, 5

 

13h->19h

thứ 2, 5

Công tác ngoại viện ( nếu )

 

CN + LỄ thay phiên

 

 

 

 

49

LÊ TUYẾT 

HOA

NỘI TIẾT

CN+LỄ Cố đỊnh

 

7h->12h

 

 

D3

50

NGUYỄN THỊ ÁNH 

HỒNG

THẦN KINH

thứ 2-> thứ 6

 

6h->12h

 

 

BC2

MRI

thứ 3, 5, 6

 

13h->16h30

 

 

MRI

thứ 7

 

6h->12h

 

 

51

TRẦN THỊ KIM 

HỒNG

ANGIO

NP KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

 

 

 

 

52

NGUYỄN THỊ TUYẾT 

HỒNG

NỘI TQ

CN+LỄ Cố đỊnh

 

7h->12h

 

 

C1

53

PHAN HỮU BỘI 

HOÀN

KHÁM GAN

thứ 2, 3, 4, 5, 7 

 

7h->16h

 

D4

thứ 6

4h->7h

7h->16h

 

 

CN + LỄ thay phiên

 

7h->12h

 

 

54

NGUYỄN HỮU  

HOÀN

THẦN KINH

thứ 2 -> thứ 7

 

8h30->19h

 

BC2

55

NGUYỄN XUÂN 

HOÀNG

SA 

thứ 2

4h->16h

 

A1

thứ 3, 5

 

7h->12h30

 

thứ 4

5h->16h

 

thứ 6

 

7h->12h30

 

thứ 7

4h->12h30

 

CN+LỄ Cố đỊnh

4h->7h30

 

 

56

TRƯƠNG THỊ MYÕ 

HOÀNG

KHÁM NHŨ+SA 3D

thứ 2, 4, 6

 

 

16h->19h

 

KHÁM NHŨ

thứ 3, 5, 6, 7

 

7h->12h

 

 

SA 3D

thứ 3, 5, 6, 7

13h->16h

 

SA 3D

thứ 2, 4

7h->16h

 

KHÁM NHŨ+SA 3D

CN + LỄ thay phiên

7h->12h

 

57

TRẦN KẾ 

HƯNG

SA

thứ 2, 7

 

6h->16h

 

A1

thứ 3->thứ 6

 

7h->16h

 

CN+LỄ Cố đỊnh

7h->12h

 

 

58

TRẦN DUY

HƯNG

KHÁM TMH

thứ 2, 7

 

7h->12h

 

 

C2

thứ 3, 5

 

15h->19h

thứ 7

 

14h->19h

CN+LỄ Cố đỊnh

 

7h->12h

 

 

KHÁM TMH CHƯƠNG TRÌNH

thứ 2, 7

 

 

13h->14h

 

B3

thứ 4, 6

 

7h->16h

thứ 3, 5

 

7h->15h

 

 

59

NGUYỄN VĂN 

HƯNG

CAO HA

thứ 2 & thứ 7

 

7h->16h

 

C2

thứ 3 & thứ 5

 

7h->16h

 

D3

CN+LỄ Cố đỊnh

 

7h->12h

 

 

D3

60

TRẦN TẤN 

HƯNG

NHI

thứ 3, 5, 7

7h->11h30'

13h->19h

BC3

CN + LỄ thay phiên

7h->12h

 

 

61

TRẦM THỊ TÚ 

HƯƠNG

SA

thứ 2->thứ7

Đi học

11h30->13h

 

A1

CN+LỄ Thay phiên

 

7h->12h

 

 

 

62

BÙI THỊ VÂN 

HƯƠNG

THẦN KINH

thứ 7

 

6h->16h

 

BC2

CN+LỄ Cố đỊnh

 

7h->12h

 

 

63

NG THỊ LAN 

HƯƠNG

KHÁM RHM

thứ 2, 4, 6

 

7h30'->16h30'

 

C4

CN+LỄ Thay phiên

 

7h30->12h

 

 

64

PHAN THỊ 

HƯỜNG

SA

thứ 3-> thứ 7

 

7h->16h

 

A1

thứ 2

 

7h->19h

CN+LỄ Thay phiên

 

7h->12h

 

 

65

BÙI BỈNH 

HUÂN

NỘI TQ

thứ 2 -> thứ 7

 

7h->15h30'

 

C1

66

NGUYỄN THIỆN 

HÙNG

SA

thứ 2 -> thứ 7

5h->19h

A1

CN+LỄ Cố đỊnh

5h->12h

 

 

67

NGÔ TẤN 

HÙNG

CỘT SỐNG

thứ 2

 

7->16h

 

D3

thứ 3, 4, 5, 6

 

7h->12h

 

 

MRI

thứ 7

 

 

13h->16h30

 

68

LA KÍNH 

HUY

ECG

thứ 2, 4, 6

 

 

13h->16h

 

BC1

thứ 3, 5, 7

 

 

13h->19h

SA TIM

thứ 5

 

6h->7h

 

 

 

thứ 2, 4, 6, 7

 

 

16h30->19h

D2

69

HUỲNH BÁ THANH 

HUYỀN

SA

NP KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

 

 

 

70

VŨ THỊ THANH 

HUYỀN

NỘI TQ

thứ 7

 

7h->16h30

 

 

C1

71

DƯƠNG ĐỨC 

HUỲNH

UNG BƯỚU PHỤ KHOA

thứ 2 -> thứ 6

 

 

16h30->19h

BC3

72

VÕ MAI 

KHANH

SA

thứ 3

 

11h30->14h

 

A1

CN Cố đỊnh

 

7h->12h

 

 

73

ĐẶNG NGUYÊN 

KHÔI

KHÁM TRỰC TRÀNG

thứ 3, 5, 7

 

7h->12h

 

 

A2

74

NGUYỄN NGỌC 

KHÔI

NỘI TQ

thứ 2 -> thứ 5

 

7h->14h

 

C1

75

NGUYỄN QUÝ 

KHOÁNG

SA

ĐANG ĐI NƯỚC NGOÀI

 

 

 

 

76

LÊ TUẤN 

KHUÊ

ANGIO+NIỆU

thứ 2, 4, 6

 

7h30->16h

 

A3

thứ 3, 5, 7

 

7h30->19h

CN + LỄ thay phiên

 

7h->12h

 

 

77

NGUYỄN THY 

KHUÊ

NỘI TIẾT

thứ 2, 4, 6

 

 

13h30-> hết bệnh

D3

78

NGUYỄN TRUNG 

KIÊN

NỘI SOI

thứ 2 -> thứ 7

 

7h->16h30

 

A2

trong tuần Luân Phiên 1 tối

 

7h->18h

CN+LỄ Thay phiên

 

7h->12h

 

 

79

PHÙNG TRỌNG 

KIÊN

NỘI TQ

thứ 2 -> thứ 7

 

5h>12h

 

 

C1

80

BÙI VĂN 

KIỆT

NIỆU

thứ 7

 

7h30->12h

 

A3

81

TRẦN NHƯ Ý 

LAN

SA

thứ 2 -> thứ 7

 

7h->12h30

 

A1

82

NG VĂN SƠN

LÂM

SA

thứ 2, 4, 6

 

7h->12h

 

A1

thứ 3, 5, 7

 

7h->16h

 

83

NGUYỄN THỊ HUỲNH 

LÀI

KHÁM MẮT

thứ 2, 4, 6

 

7h->16h30

 

C2

thứ 4

 

 

13h30->16h30

 

84

TRẦN 

LAÕM

CTSCAN

thứ  3, 5, 7

 

7h->13h

 

 

B1

thứ  2, 4, 6

 

7h->13h

 

16h->19h

85

LÝ THANH 

LAÕM

NỘI TQ

thứ 2 -> thứ 7

4h->11h30

 

 

C1

86

TRƯƠNG NGỌC 

LỄ

NỘI SOI HÔ  HẤP + KHÁM HÔ HẤP

thứ 2, 4, 6

 

7h->19h

 

A2

CN+LỄ Thay phiên

 

7h->12h

 

 

87

LÊ THANH

LIÊM

SA

thứ 2, 4, 6

4h->16h

 

A1

thứ 3, 5

5h->16h

 

thứ 7

 

7h->16h

 

88

TẠ KIM 

LIÊN

KHÁM RHM

thứ 3, 5, 7

 

7h30'->16h30'

 

C4

CN+LỄ Thay phiên

 

7h30->12h

 

 

89

LÊ HỮU 

LINH

NS HÔ HẤP+KHÁM HÔ HẤP

thứ 2 -> thứ 7

 

7h->17h

 

 

A2

90

NGUYỄN ĐÌNH 

LINH

LAÕO

thứ 2 -> thứ 7

5h->16h

 

 

D3

91

BÙI HỒNG 

LĨNH

SA

thứ 2 -> thứ 7

6h->19h

A4

CN+LỄ Cố đỊnh

6h->19h

92

MAI QUANG VĨNH 

LONG

KHÁM TIM

thứ 4

 

7h->16h30

 

D2

thứ 7

5h->7h

 

 

SA TIM

thứ 2, 3

 

7h->16h30

 

thứ 5

 

7h->16h30

 

thứ  7

7h->11h

 

 

93

LÊ THÔNG 

LƯU

TIỂU PHẨU

thứ 2 -> thứ 7

 

7h->12h

 

BC4

NGOẠI TQ

thứ 2 -> thứ 7

 

13h->16h30

 

TIỂU PHẨU

CN+LỄ Cố đỊnh

 

7h->12h

 

 

94

HUỲNH TRÁC 

LUÂN

NỘI TQ

thứ 2 -> thứ 7

 

5h45->14h

 

C1

95

NGÔ MINH 

CỘT SỐNG

thứ 7

 

7h->18h

 

D3

CN+LỄ Cố đỊnh

 

7h->12h

 

 

96

NGUYỄN THỊ TUYẾT 

MAI

NỘI TQ

thứ 2 -> thứ 6

 

6h30->12h

 

 

C1

97

TÔN NỮ SAO 

MAI

TIÊU HÓA

thứ 2 -> thứ 7

 

7h->16h30'

 

C2

98

ĐOÃ BÌNH 

MINH

NỘI TIẾT

thứ 3

 

 

16h-> hết bệnh

A4

thứ 7

 

 

14h-> hết bệnh

99

PHAN HÀ

MINH

GBP

thứ 2 -> thứ 7

 

 

 

17h->22h

A5

100

ĐẶNG VĂN 

MON

GIẤC NGỦ

thứ 2 -> thứ 6

 

7h->16h

 

D3

101

TRẦN VĂN 

NAM

LOAÕNG XƯƠNG

thứ 2 -> thứ 7

5h->16h30

 

D3

CN + LỄ Cố đỊnh

5h->12h

 

 

102

BÙI THỊ CẨM 

NANG

KHÁM TQ CTRÌNH

thứ 2 -> thứ 7

7h30->16h30

 

103

NGUYỄN THÚY 

NGA

NỘI TQ

thứ 2 -> thứ 6

 

7h30->14h

 

 

C1

104

DƯƠNG QUANG HUỲNH 

NGA

KHÁM MẮT

thứ 2

 

 

14h->16h30'

 

C2

105

LÊ THỊ HỒNG 

NGA

KHÁM RHM

thứ 3, 5, 7

 

7h30'->16h30'

 

C4

CN + LỄ thay phiên

7h30->12h

 

 

106

NGUYỄN THỊ BÍCH 

NGỌC

SA

thứ 2 -> thứ 7

 

7h->16h

 

A1

107

NGUYỄN THỊ NHƯ

NGUYỆN

XQ

 

 

NGHỈ HỘ SẢN

 

 

108

VÕ NGUYỄN THÀNH 

NHÂN

CTSCAN

thứ 2

 

7h->16h

 

 

 

CTSCAN

thứ 3 &  thứ 5

 

7h->14h

 

15h->19

 

NỘI TQ

thứ 3 &  thứ 5

 

 

14h->15

 

C1

CTSCAN

thứ 4 & thứ 6

 

7h->14h

 

15h->16h

 

NỘI TQ

thứ 4 & thứ 6

 

 

14h->15

 

C1

CTSCAN

thứ 2

 

7h->19h

 

CTSCAN+NỘI TQ

CN + LỄ thay phiên

 

7h->12h

 

 

C1+B1

106

TRẦN CHÂU 

NHÂN

CTSCAN

thứ 2 & thứ 4

 

7h->16h

 

 

thứ 3 & thứ 7

 

7h->19h

thứ 5

4h->19h

thứ 6

4h->16h

 

CN + LỄ thay phiên

 

7h->12h

 

 

110

LÊ THỐNG 

NHẤT

SA

thứ 2, 6

5h->12h

 

 

A1

thứ 3

 

7h->19h

thứ 4

 

7h->12h

 

thứ 5

4h->16h

 

thứ 7

 

7h->19h

SA+TUYẾN GIÁP

CN+LỄ Cố đỊnh

4h->12h

 

 

A1-D3

111

LÊ NGỌC HỒNG 

NHUNG

NỘI TIẾT

thứ 2 -> thứ 7

 

7h->12h

 

D3

112

NGUYỄN THÀNH 

ĐĂNG

MRI

thứ 2

 

7h->12h

 

 

 

MRI

thứ 3 & thứ 4

 

7h->16h30

 

 

MRI

thứ 5 & thứ 6

 

 

13h->16h30

 

NỘI TQ

thứ 7

4h->12h

 

C1

113

HỒ TẤN 

ĐẠT

KHÁM GAN

Thứ 3, thứ 5

4h ->7h

7h->12h

 

16h->19h

D4

thứ 2, 4, 6, 7

 

7h->12h

 

16h->19h

CN + LỄ Cố đỊnh

 

7h->12h

 

 

114

ĐOÀN THỊ NGỌC 

ĐÀO

NỘI TQ

thứ 2 -> thứ 7

 

12h->16h30'

 

C1

115

HUỲNH HOÀNG 

ĐIỆP

KHÁM KHỚP

thứ 2 -> thứ 5

 

 

15h->19h

C2

thứ 6

 

 

16h->19h

thứ 7

 

6h->16h30'

 

CN+LỄ Cố đỊnh

 

6h->12h

 

 

116

HUỲNH ĐỨC THỤC 

ĐOAN

NỘI TQ

thứ 2 -> thứ 7

 

6h->14h

 

C1

117

HỒ KHÁNH 

ĐỨC

ANGIO

LÀM THỦ THUẬT KHI CÓ BỆNH

 

 

 

A3

KHÁM NGOẠI

thứ 2 -> thứ 6 ( Thay phiên )

 

 

13h->16h

 

C2

118

NGÔ MINH 

ĐỨC

CAO HA

thứ 2, 4, 6, 7

 

7h->16h

 

D3

119

TRẦN CHÍ 

ĐỦ

CỘT SỐNG

thứ 4 & thứ 6

 

 

13h->16h

 

D3

MRI

thứ 4 & thứ 6

 

7h->12h